Blog

Makaleler ve haberler

27 Mayıs 2020

Yargıtay, Taleplerin Tamamı Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Olmadıkça, Mahkemenin Esasa İlişkin İnceleme Yapması Gerektiğine Karar Verdi

Yeni Gelişme

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir. Doktrinde, birden fazla talebin birlikte ileri sürüldüğü davalarda, her bir talebin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği ve zorunlu arabuluculuğa tabi olan talepler bakımından dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmasının dava şartı olduğu kabul edilmektedir. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 17.2.2020 tarihli ve 2020/197 E., 2020/1578  K. sayılı kararında (“Karar“), bu genel kabulün aksine bir karar verdi. Yargıtay, birden fazla asli talebin bulunduğu davalarda, eğer talepler arasında hem dava şartı olarak zorunlu arabuluculuğa tabi olan talepler hem de olmayan talepler varsa, dava şartı olarak zorunlu arabuluculuğa tabi talepler bakımından arabulucuya başvurulmamış olsa bile esasa ilişkin inceleme yapılabileceğine karar verdi.

Genel Kabul Gören Görüş ve Karar’ın İçeriği

Ticari davalarda arabuluculuğun dava şartı olmasıyla birlikte, zorunlu arabuluculuğa tabi olan talepler ile zorunlu arabuluculuğa tabi olmayan taleplerin aynı davada ileri sürülmesi halinde, zorunlu arabuluculuk dava şartının nasıl değerlendirileceği gündeme gelmişti.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk başlıklı kitapta, davaların yığılması durumunda her bir asli talebin bağımsız bir dava oluşturduğu ve bu nedenle dava şartı bakımından her bir asli talebin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na göre, taleplerden birisinin bir miktar paranın ödenmesine ilişkin alacak ve tazminat talepli bir ticari dava niteliğinde olması durumunda, sadece bu talep bakımından arabuluculuk dava şartına ilişkin hükümler uygulanacak olup, zorunlu arabuluculuğa tabi olmayan diğer asli talepler bakımından bu hükümler uygulanmayacaktır. Aynı şekilde, Türkiye Barolar Birliği’nin Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı’nda da aynı görüş benimsenmiştir. Uygulamada ilk derece mahkemelerinin genellikle bu görüşe uygun karar verdiği görülmektedir.

Karar’a konu uyuşmazlık, geçerli bir ortaklık ilişkisi kurulmadığının tespiti ve bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesi, dava türü itibariyle dava açılmadan önce arabulucuya müracaat edilmesinin dava şartı olduğundan bahisle davanın usulden reddine karar vermiş, davacının istinaf başvurusu da bölge adliye mahkemesi tarafından aynı gerekçeyle esastan reddedilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise uygulamada benimsenen görüşün aksine, zorunlu arabuluculuğa tabi olmayan bir dava ile birlikte açılan ve zorunlu arabuluculuğa tabi olan tahsil davasının da arabuluculuk dava şartına tabi olmayacağı şeklinde karar vermiş ve istinaf mahkemesinin kararını bozmuştur.

Sonuç

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davaların yığılması durumunda taleplerin tamamı zorunlu arabuluculuğa tabi olmadıkça, taleplerin tamamının arabuluculuğa başvurma şartı aranmaksızın mahkemece esastan incelenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Karar’ın uygulamayı nasıl etkileyeceği takip edilmeli, ancak Karar bağlayıcı nitelikte olmadığından, davaların yığılması durumunda zorunlu arabuluculuğa tabi talep bakımından dava şartı yerine getirilmemişse, bunun diğer asli talepler açısından da ret gerekçesi oluşturabileceğine dikkat edilmelidir.

Diğer Makaleler

23 Kasım 2020

Yargıtay, Yabancılık Unsuru İçeren Tahkim Sözleşmesinin İngilizce Düzenlenmesinin 805 Sayılı Kanun’a Aykırılık Teşkil Etmediğini Belirterek Çok Önemli Bir Karara İmza Attı

Yeni Gelişme Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 2 Ekim 2020 tarihli, 2020/1714 E., 2020/2652 K. sayılı kararında (“Yargıtay Kararı“), tahkim yargılamasına konu uyuşmazlıkta yabancılık unsuru bulunması nedeniyle iki Türk taraf arasında yabancı dilde akdedilen sözleşmenin 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun’a (“805 sayılı Kanun“) aykırılık teşkil etmeyeceğine hükmetmiştir. Yargıtay İncelemesine Konu Olay Daha…

27 Mayıs 2020

Yargıtay, Taleplerin Tamamı Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Olmadıkça, Mahkemenin Esasa İlişkin İnceleme Yapması Gerektiğine Karar Verdi

Yeni Gelişme 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir. Doktrinde, birden fazla talebin birlikte ileri sürüldüğü davalarda, her bir talebin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği ve zorunlu arabuluculuğa tabi olan talepler bakımından dava açılmadan önce arabuluculuğa…

12 Mayıs 2020

Covid-19 Salgınında Bir Avukat Ne Yapar?

Avukat öncelikle takım arkadaşlarının sağlığı ve güvenliğini sağlar, bunun da ötesinde iş disiplinini korumaya ve takım arkadaşlarının iş güvenliğini sağlamaya çalışır. Hemen ardından müvekkillerinin ihtiyaçlarının gereğini yapmak için uğraşır, salgın sebebiyle işlerinin aksamaması için çaba sarfeder. Yaşanan hukuki yeniliklerden müvekkillerini haberdar etmeye çalışır. Salgın çıkınca ilk iş 12 Mart 2020 tarihinde ofisi kapatıp evden çalışmaya…